JR-Stegano Activex

Example

AddData

Dim xdatax() As Byte

  xdatax() = StrConv(Text1(1).Text, vbFromUnicode)

  JRStegano1.Adddata xdatax()